PHOTOPAGES/FOTOSTRANY


Praga "RV" military truck


rv-001.jpg (449996 bytes) rv-002.jpg (439763 bytes) rv-003.jpg (354168 bytes) rv-004.jpg (424626 bytes)
rv-005.jpg (445498 bytes) rv-006.jpg (400127 bytes) rv-007.jpg (428479 bytes) rv-008.jpg (377198 bytes)
rv-009.jpg (434824 bytes) rv-010.jpg (424096 bytes) rv-011.jpg (428132 bytes) rv-012.jpg (431167 bytes)
rv-013.jpg (402919 bytes) rv-014.jpg (350952 bytes) rv-015.jpg (396799 bytes) rv-016.jpg (394584 bytes)
rv-017.jpg (428537 bytes) rv-018.jpg (421413 bytes) rv-019.jpg (420097 bytes) rv-020.jpg (415217 bytes)
rv-021.jpg (386726 bytes) rv-022.jpg (398115 bytes) rv-023.jpg (425685 bytes) rv-024.jpg (407723 bytes)

3,7cm PaK 34(t) - 3,7cm KPUV vzor 34


pak34-001.jpg (378415 bytes) pak34-002.jpg (422987 bytes) pak34-003.jpg (397409 bytes) pak34-004.jpg (402249 bytes)
pak34-005.jpg (381125 bytes) pak34-006.jpg (413829 bytes) pak34-007.jpg (403834 bytes) pak34-008.jpg (405827 bytes)
pak34-009.jpg (406882 bytes) pak34-010.jpg (421110 bytes) pak34-011.jpg (402672 bytes) pak34-012.jpg (394262 bytes)
pak34-013.jpg (389854 bytes) pak34-014.jpg (368734 bytes)

3,7cm PaK 37(t) - 3,7cm KPUV vzor 37
pak37-001.jpg (453202 bytes) pak37-002.jpg (380331 bytes) pak37-003.jpg (431650 bytes) pak37-004.jpg (447310 bytes)
pak37-005.jpg (421858 bytes) pak37-006.jpg (461160 bytes) pak37-007.jpg (423331 bytes) pak37-008.jpg (463064 bytes)
pak37-009.jpg (465568 bytes) pak37-010.jpg (407610 bytes) pak37-011.jpg (418743 bytes) pak37-012.jpg (426248 bytes)
pak37-013.jpg (399597 bytes) pak37-014.jpg (489530 bytes) pak37-015.jpg (437135 bytes)